CHP Yurtdışı Birlikleri Tüzüğü

Madde 1: Derneğin Adı, yeri ve hesap yılı

(1) Derneğin adı …………………………………………..dir. Dernek, Türkiye Cumhuriyeti´nde kurulu Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü’nün 41. maddesi uyarınca Yurt Dışı Temsilciliği görevlerini yürütmek üzere kurulmuştur. Derneğin merkezi …………………………´dadir ve dernek ……………………. Sulh Hukuk Mahkemesi´nde dernekler siciline …………………………… numarası ile kayıtlıdır.
(2) Derneğin hesap yılı bir takvim yılıdır.

Madde 2: Derneğin Amaçları

(1) Derneğin amacı Türkiye Cumhuriyeti´nde kurulu olan Cumhuriyet Halk Partisi ilkelerini izlemek ve gerçekleştirmek.

(2) Dernek bu kapsamda

a. İnsan haklarına ve hukukun üstünlüğüne, sosyal demokrasiye ve laikliğe dayanan çalışmalarda bulunur ve radikal dinciliğe, her türlü ırkçılığa ve demokrasi karşıtı hareketlere karşı mücadele eder

b. Dünyadaki ve Türkiye’deki sosyal demokrat parti ve kurumları destekler, bu kurum ve organizasyonlarla ortak çalışmalar yürütür.

c. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olması için çalışır ve Avrupa Birliği düşüncesini destekler.

d. Evrensel sosyal demokrasi düşüncesinin genç nesillere tanıtılması için eğitim çalışmalarında bulunur. Bunun için üniversiteler, diğer eğitim kurumları, bilim insanları ve aydınlarla ortak çalışmalar yürütür.

e. Yurtdışında yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin bulundukları ülkelere uyum sağlamasına yardım eder ve o ülkelerdeki yasalardan doğan demokratik haklarının farkında olmaları ve korumaları için yol gösterir.

f. Sosyal demokrasiye, hukuk devletine, Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk ilkelerine inanmış vatandaşlarımızı bulundukları ülkelerde ve bölgelerde kurumsal bir çatı altında toplayacak CHP Birlikleri, dernekler ve vakıflar kurulmasına çalışır.

Madde 3: Üyelik

(1) Üyelik asil ve fahri üyelikten ibarettir ve sadece gerçek kişilerden oluşur. Tüzel kişiler üye olamaz.

a. Asil üyeler derneğin çalışmalarına aktif katılır ve yönetim kurulunun belirlediği üyelik aidatını düzenli olarak öder. Bu üyelerin seçme ve seçilme hakları vardır.

b. Fahri üyeler Avrupa, Almanya ve Türkiye’deki Sosyal Demokrat partilerde genel başkanlık yapmış olan şahsiyetlerden ve dernek amaçları için maddi ve manevi katkı sunan özel ve tüzel kişilerden oluşur. Bu üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur ve üyelik aidatı ödemezler.,

Madde 4: Üyeliğin Kazanılması

(1) Evrensel sosyal demokrasi düşüncesini, CHP Yurtdışı Birlikleri tüzüğünü, Atatürk İlkelerini, laikliği ve Cumhuriyet değerlerini benimseyen herkes üyelik başvurusunda bulunabilir.

(2) Başvuru; üyelik formu doldurularak Dernek Yönetim Kurulu’na yapılır.

(3) Başvuruda bulunan kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları, cürüm veya yüz kızartıcı suç işlememiş olmaları ve herhangi bir CHP örgütünden disiplin cezası almamış olmaları gerekir. 14-18 yaş arası gençler anne ve babalarının onayı ile üye olabilirler.

(4) Üyeliğe kabul kararını Yönetim Kurulu verir. Yönetim Kurulu “ret” kararı alması durumunda sebeplerini belirtmek zorunda değildir.

(5) Üyelik başvurusu, Yönetim Kurlu tarafından kabul edildikten sonra üyelik başlar.

(6) Üyeliği kabul edilen her üye dernek tüzüğüne uymayı kabul etmiş sayılır. İsteyen üyeye dernek tüzüğü yazılı veya dijital olarak verilir.

Madde 5: Üyeliğin Sona Ermesi

(1) Üyelik; üyenin ölümü, Yönetim Kurulu’na verilecek yazılı istifa, ihraç veya derneğin feshi ile sona erer.

(2) Üyeler, istedikleri her an, hiçbir sebep göstermeksizin Yönetim Kurulu’na yazılı bir dilekçe vererek üyeliklerini sonlandırabilirler. Elektronik yazışmalar da yazılı form niteliğindedir. Yazılı olmayan istifalar işleme konulmaz. İstifa, işleme konulduktan sonra üye tarafından geri çekilemez.

(3) Dernek tüzüğüne riayet etmeyen, tüzükte yazılı dernek amaçlarına karşı faaliyet gösteren, derneğin imajına zarar veren, dernek çalışmalarını engelleyen veya karşı çalışmalar yürüten ve üyelik aidatını Yönetim Kurulu’nun yazılı uyarısına rağmen geçerli herhangi bir sebep göstermeden üç ay süre ile ödemeyen üyeler, Disiplin Kurulu’nun önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır.

(4) Üyelikten çıkarılan kişinin Yönetim Kurulu kararına karşı Genel Kurul’a itiraz etme hakkı vardır. Genel Kurul, itiraz konusundaki kararını, Yönetim ve Disiplin Kurulu’nun görüşlerini dinledikten sonra, oy çokluğuyla verir.

Madde 6: Üyelik Aidatı

a. Bütün asil üyeler aidat öderler.

b. Aidatın miktarını ve ödeme zamanını Genel Kurul belirler. Ancak, üyelik aidatı kişi başı aylık 3,00 Euro’dan az olamaz.

c. Yönetim Kurulu, isteyen üyelere yıllık aidat makbuzu vermek zorundadır.

Madde 7: Derneğin Organları

1. Genel Kurul

2. Yönetim Kurulu 3. Denetleme Kurulu 4. Disiplin Kurulu

(1) Genel Kurul

Olağan genel kurul yılda bir kez toplanır. Derneğe üye olan ve düzenli aidat ödeyen bütün gerçek kişilerden oluşur ve en yüksek karar organıdır. Genel kurulun görevleri özellikle şunlardır:

– yönetim kurulunu ibra etmek ve yeniden seçmek – yönetim kurulunu görevden almak – yönetim kurulunun raporlarını almak – tüzük değişikliklerini karara bağlamak – dernek feshi ile ilgili karar almak

a. Genel Kurul çağrısı; toplantı gündemini içerecek şekilde en az üç (2) hafta öncesinden Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak yapılır. Elektronik ortamda (e-mail) yapılan davet de posta ile yazılı davet hükmündedir.

b. Genel Kurul toplantısı, hazır bulunan üyeler tarafından seçilen; bir başkan ve iki üye olmak üzere en az üç üyeden oluşan Divan Kurulu tarafından yönetilir. Genel Kurul, gerekli gördüğü takdirde Divan Kurulu’na seçimlerde yardımcı olabilecek seçim komisyonunu oluşturur.

c. Genel Kurulun karar alabilmesi için toplam üye sayısının %33’ünün toplantıda hazır bulunması gerekir.

d. Genel Kurul bu sayıya (%33) ulaşamazsa aynı günün ilerleyen saatlerinde var olan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alma ve seçim yapma hakkına sahiptir. Genel Kurulun toplandığı salon, Birliğin tescil edildiği mahkemenin bulunduğu şehre 50 km’den daha uzak olamaz,

e. Genel Kurul toplantısı yılda en az bir (1) kez yapılır. Seçimli Genel Kurul iki (2) yılda bir yapılır.

f. Genel Kurul toplantısında sadece düzenli aidat ödeyen asıl üyeler seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Vekâleten oy kullanmak mümkün değildir.

g. Genel Kurul’a bir ay kala üye kayıtları dondurulur ve bu tarihten sonra üye olanlar seçme ve seçilme hakkından yararlanamazlar.

h. Genel Kurul toplantısında sadece gündeme alınan maddeler üzerinde görüşme yapılabilir. Davetiyede belirtilmemiş gündem önerileri genel kurul tarihinden en az bir hafta önce yönetim kuruluna bildirilmelidir. Önerilen gündem maddesinin görüşülmesine Divan Kurulu karar verir.

i. Tüzük değişiklikleri ancak genel kurula katılan üyelerin (dörtte uç) ¾ çoğunluğunun kararı ile gerçekleştirilir.

j. Genel Kuruldaki görüşmeler ve alınan kararlar Divan Kurulu tarafından tutanağa geçirilir ve kurul üyeleri tarafından imzalanarak Yönetim Kurulu’na teslim edilir.

k. Yönetim Kurulu, olağan genel kurul haricinde, ihtiyaç duyduğu durumlarda Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için çağrıda bulunabilir.

l. Üyelerin en az dörtte birinin (1/4) yazılı ve gündem maddesini belirleyerek başvuruda bulunması durumunda, Yönetim Kurulu, önerilen konuları gündeme almak kaydıyla Olağanüstü Genel Kurulu toplamak zorundadır.

m. Olağan Genel Kurul için geçerli olan kurallar, Olağanüstü Genel Kurul için de geçerlidir.

7/2a: Yönetim Kurulu

a. Yönetim Kurulu üye sayısı 500 (Beşyüz) ve daha az olan birliklerde dokuz (9); üye sayısı 500 (beşyüz) den fazla olan birliklerde on bir (11) asıl, asıl üye sayısı kadar yedek yedek üyeden oluşur ve Genel Kurul tarafından, seçimlere geçilmeden önce verilecek bir önerge ile aksi kararlaştırılmadıkça çarşaf liste usulüne göre seçilir.

b. Başkan Derneği yalnız temsil eder. Başkanın müsait olmadığı durumlarda dernek, başkan yardımcısı ve sekreter tarafından birlikte temsil edilir.

c. Yönetim Kurulu derneğin her türlü etkinliğinden ve gelir-gider hesaplarından sorumludur.

d. Dernek tarafından yapılan harcamalar saymanın sorumluğundadır ve beş yüz (500,00) Euro’yu geçen her türlü harcama için Yönetim Kurulu’nun onayı gerekir. 1000,00 Euro’yu geçen harcamalar için Yönetim Kurulu kararı ve en az iki kişinin imzası gerekmektedir.

e. Yedeklerin asıla geçmesinden sonra Yönetim Kurulu’nun sayısı 11 üyeli birliklerde yedi (7)’den, 9 üyeli birliklerde beş (beş) ten aşağı düşerse Birlik Yönetimi otuz (30) gün içerisinde Genel Kurula gitmek zorundadır.

f. Yönetim Kurulu genel kurul sonrasında bir hafta içinde yapacağı ilk toplantıda kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman seçer. Bu görevliler, yönetim kurulu üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunun oyuyla görevden alınabilir. Bir kişi en çok iki (2) kere başkan seçilebilir. Bir dönem ara verdikten sonra tekrar aday olabilir.

7/2b: Yönetim Kurulu’nun Görevleri

a. Yönetim Kurulu Derneği yönetir ve Genel Kurulu’nun kararlarını uygular.

b. Yönetim Kurulu, yılda en az 8 kez veya ihtiyaca göre daha sık toplanır. Toplantıların içeriği protokole geçirilir ve protokol katılımcılara yazılı olarak iletilir veya bir sonraki yönetim Kurulu toplantısı başlangıcında yüksek sesle okunur.

c. Yönetim Kurulu, Gençlik ve Kadın Kolları oluşturup bunlar için üyeler belirleyebilir. Bu kurulları demokratik seçimle de görevlendirebilir.

d. Yönetim Kurulu, ihtiyaç duyulan alanlarda uzmanlık gerektiren çalışma grupları veya danışma komisyonları oluşturabilir. Üyeler arasından veya dışarıdan kişileri çeşitli alanlarda görevlendirebilir.

e. Geçerli bir sebep bildirmeden, üç kez arka arkaya Yönetim Kurulu toplantılarına katılmayan Yönetim kurulu üyesi görevden çekilmiş kabul edilir ve yerine sıradaki yedek üye geçer.

f. Yönetim Kurulu, derneğin sorumluluk alanında bulunan bölgelerde temsilcilikler ve/veya çalışma grupları oluşturabilir. Söz konusu temsilcilikleri veya çalışma gruplarını görevden alabilir.

g. Dernek kendi bölgesinde oluşturduğu temsilcilikler ile ilişkilerini bir iç tüzükle belirler. İç tüzük hem derneği hem de temsilcilikleri bağlar. Söz konusu iç tüzük dernek tüzüğü ile çelişemez.

h. Temsilcilikler her türlü etkinlik ve harcamalarını Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak zorundadır. Her temsilcilik kendi harcamalarının hesabını derneğin Denetleme Kurulu’na vermekle yükümlüdür.

i. Dernek, kendisi ile benzer tüzüğe ve ilkelere sahip diğer dernek veya siyasi partilerle Almanya’da ve uluslararası alanda ortak bir yapılanmaya gidebilir ve bir üst kuruma üye olabilir. Bir üst kuruma üyelik Yönetim Kurulu kararı ile olur.

j. Yönetim Kurulu üyeleri, dernek tüzüğünde belirtilen amaçlara aykırı amaçlar taşıyan başka dernek ve kurumlarda yürütme görevi alamazlar. Bu gibi kurumlarda görev aldıkları ortaya çıkan Yönetim Kurulu Üyeleri’nin üyelikleri kendiliğinden düşer. Bu durumun tespitini yapma görevi Yönetim Kurulu’ndadır. Üye kendisini Genel Kurul’da savunabilir.

k. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda ücretli personel çalıştırabilir. Ücretli personel dernek adına yetki kullanmaz ve derneği temsil edemez.

l. Yönetim Kurulu şeffaflık ve kalıcılık açısından aşağıdaki defterleri tutmak ve bir sonraki yönetime devretmek zorundadır. Bu kayıtlar elektronik ortamda da tutulabilir. Başkan ve ilgili görevliler defterlerin tutulmasından sorumludurlar. 1. Karar defteri (sekreter) 2. Gelen ve giden evrak defteri (sekreter) 3. Gelir ve gider hesap defteri (sayman) 4. Üye kayıt defteri (başkan yardımcısı ve sekreter) 5. Demirbaş ve eşya defteri (sayman)

7/3: Disiplin Kurulu:

a. Disiplin Kurulu 3 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur.

b. Yönetim Kurulu ile koordineli çalışır.

c. Yönetimdeki olası anlaşmazlıkları tüzüğün uygun maddeleri gereğince uzlaştırmakla yükümlüdür.

d. Dernek tüzüğüne ve Yönetim Kurulu karalarına aykırı davranan üyeleri uyarmak ve gerektiğinde yaptırım uygulamakla yetkilidir.

e. Disiplin kurulu kendisine yapılan başvurudan en geç 4 hafta içerisinde ve salt çoğunluk ile başvuruyu sonuçlandırır ve kararını bir rapor ile birlikte Yönetim Kuruluna bildirir.

f. Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar sadece Genel Kurul tarafından salt çoğunlukla bozulabilir.

g. Disiplin Kurulundaki asıl üyelerden ayrılan olursa yerine en çok oy alan yedek üye otomatik olarak geçer.

7/4: Denetleme Kurulu:

a. Denetleme Kurulu 3 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur.

b. Yönetim Kurulu’nun çalışmalarını ve harcamalarını denetlemekle yükümlüdür.

c. Gerek gördüğü her an, her konuda denetlemede bulunabilir ve yöneticilerden bilgi talep edebilir.

d. Kusurlu bir durum tespit ettiğinde durumu Disiplin Kurulu’na bildirir.

e. Denetleme Kurulundaki asıl üyelerden ayrılan olursa yerine en çok oy alan yedek üye otomatik olarak geçer.

f. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu gerek gördüğünde Derneğin mali ve idari kayıtlarını denetleme yetkisine sahiptir

Madde 8: Seçimler

a. Yönetim, Disiplin ve Denetim Kurulları; Genel Kurul tarafından demokratik usullere göre gizli oy ve açık tasnifle seçilir.

b. Her asil üyenin bir oyu vardır ve kararlar basit çoğunluk ile alınır.

c. Başkanın ayrılması durumunda Yönetim Kurulu Kendi içerisinden yeni bir başkan seçer ve boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine sıradaki yedek üye gelir.

d. Yönetim Kurulu, üyelerini yeteneklerine göre çeşitli alanlarda görevlendirir. Bu görevlendirmeye yedek üyeler de dâhil edilebilir.

e. Yönetim Kurulu iki yıllığına seçilir ve yeni bir seçim yapılana kadar görevde kalır.

f. Yönetim Kurulu seçilirken üyelerin en az üçte biri kadın ve yine en az biri de otuz yaşın altındaki bir gençten oluşur.

g. Seçimlerde kadın ve genç adaylar yeterli oy almazlarsa kontenjan olarak ileri kaydırılırlar.

h. Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oy, açık tasnif usulü ile seçilir. En çok oy alan üç aday Disiplin Kurulu’nu oluşturur ve takip eden iki aday da yedek üye sıfatını kazanır.

i. Denetleme Kurulu da Genel Kurul tarafından gizli oy, açık tasnif usulü ile seçilir. En çok oy alan üç aday Denetleme Kurulu’nu oluşturur ve takip eden iki aday da yedek üye sıfatını kazanır.

j. Seçimlerde aynı sayıda oy alınması durumunda bütün pozisyonlar için sıralama kura ile belirlenir ve kurayı Genel Kurulu’ndaki en yaşlı üye çeker.

Madde 9: Dernek Malları

a. Yönetim Kurulu Dernek mallarından sorumludur. Derneğin mal varlığı sayman veya yardımcısı tarafından temsil edilir.

b. Derneğin üye aidatları, bağış ve kazançlardan oluşan gelirler, sadece tüzüğe uygun amaçlar doğrultusunda kullanılır.

Madde 10: Yükümlülükler

a. Dernek yöneticileri gönüllülük esasına göre çalışırlar ve ücret alamazlar.

b. Yönetim Kurulu üyeleri kendilerini şahsi sorumluluk altına sokacak yükümlülükler altına giremez ve borçlanma yapamaz.

c. Dernek hesapları için imza yetkisi Başkan, Sekreter ve Saymandadır.

d. Dernek, hukuki ve mali işlemlerden doğan yükümlülükleri karşısında sadece dernek malları ile sorumludur. Dernek yöneticilerinin veya üyelerinin şahsi mallarına el konulamaz!

Madde 11: Derneğin Feshi

a. Dernek, sadece fesih amacıyla toplantıya çağrılmış bir Genel Kurul’da hazır bulunan üye sayısının %75’nin onayıyla alınan kararla feshedilebilir.

b. Derneğin feshedilmesi durumunda Dernek malları aynı amacı güden bir başka kuruma devredilir. (Kurumun ismi önceden belirtilmelidir.)

c. Derneğin feshi durumunda bir Fesih Komitesi kurulması ve feshin yasalara uygun bir şekilde yapılması gerekir